Osoba – Wartości w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Pierwszą i podstawową wartością jest osoba. 

Rodzice, nauczyciel, dziecko, każdy człowiek jest osobą ludzką i wszystko czemu program służy jest związane z uszanowaniem i godnością osoby ludzkiej. 

Wychowanie, umiejętności wychowawcze doskonalone przez dorosłych poprzez uczestniczenie w programie, służą wspieraniu dziecka we wszechstronnym rozwoju wszystkich sfer życia: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej społecznej, duchowej, a celem jest stawanie się i bycie w pełni osobą.

Wartości w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wychowanie do wolności i mądrości, poprzez stawianie dziecka w sytuacji wyboru, podejmowania decyzji na miarę jego rozwoju oraz pozwalanie na ponoszenie odpowiedzialności i naturalnych konsekwencji swoje wyboru. Wolność i mądrość – władze duchowe człowieka – traktowane są jako sposób ludzkiego postępowania, narzędzia doskonalenia się osoby.

Wychowanie do przestrzegania zasad moralnych i prawa, poprzez umiejętność stawiania granic i  szanowania granic innych ludzi. Preferowanie roztropności, przewidywalności, refleksji, kierowania się realnością w działaniu.

Wychowanie do samodzielności poprzez inicjowanie lub wykorzystywanie spontanicznych  wydarzeń, kiedy dziecko może wykazać swoją aktywność, inicjatywę, radość z działania, twórcze podejście do sytuacji, trudności, zadań rozwojowych. Traktowanie błędów jako informacji zwrotnej o procesie doskonalenia siebie i budowania realistycznej samooceny.

Wychowanie do sprawiedliwości rozumianej jako oddawanie każdemu tego, co mu się należy, począwszy od stałego uwzględniania wszelkich potrzeb dziecka, a w szczególności jego potrzebę bycia rozumianym. Uczenie empatii poprzez modelowanie empatycznych zachowań wobec dziecka i wszystkich ludzi.

Wychowanie do rozpoznawania i budowania własnej tożsamości w oparciu o rozpoznawanie kim jestem? Kim nie jestem? Co jest dla mnie ważne teraz i w ogóle? Co jest ważne dla innych (rodziny, grupy, wspólnoty społecznej)? Co potrafię, czego jeszcze nie potrafię? Jakie wartości są powszechne i uniwersalne?

Budowanie szacunku do siebie jako punkt wyjścia do szanowania innych osób, poprzez  zwracanie uwagi na konstruktywne chwalenie i krytykowanie dziecka, uwzględniające jego niepowtarzalne i realne zaangażowanie, pracowitość, wysiłek, pilność, …

Wychowanie poprzez dialog z dzieckiem oraz eliminowanie przymusu i przemocy w relacjach dorosły – dziecko.


Photo Credit: F Delventhal

%d bloggers like this:

Kontunuując korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików Cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij