Cel szkolenia:

Jego głównym celem jest zwiększenie umiejętności wychowawczych uczestników oraz budowanie postaw wychowawczych na takie, które sprzyjają budowaniu zdrowych relacji z dzieckiem, wychowankiem oraz takie, które zapobiegają lub minimalizują występowanie zachowań problemowych, ryzykownych dzieci młodzieży. Doskonalenie umiejętności wychowawczych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, przezwyciężanie pojawiających się problemów wychowawczych. Nauka umiejętności porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, pogłębianie relacji z dzieckiem, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Efekty szkolenia:

szkolenie przygotowuje do pracy wychowawczej z dziećmi, uczniami i młodzieżą. W ramach zajęć Uczestnicy będą ćwiczyć podstawowe umiejętności niezbędne w pracy wychowawczej: jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, jak zachęcać dziecko do współpracy, jak stawiać granice i co robić zamiast karania, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, jak nie etykietować, nie przypisywać destrukcyjnych ról i jak wyprowadzać dzieci z nich, jak budować prawdziwe poczucie własnej wartości poprzez konstruktywną pochwałę i krytykę oraz jak wspierać samodzielność dziecka. Wszystkie ćwiczenia przygotowane w oparciu o przykłady z codziennego życia i pracy z dziećmi i młodzieżą. Doskonalone na zajęciach umiejętności Uczestnicy będą mogli stosować w okresie między zajęciami i dzielić się rezultatami, co będzie podstawą do udzielania informacji zwrotnych przez prowadzącą. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa (rodzice i wychowawcy) oraz zaświadczenia realizatora (profesjonaliści – psycholodzy i pedagodzy) uprawniające do prowadzenia zajęć według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Realizacja zajęć:

40 godzin dydaktycznych (zalecany cykl dziesięciu spotkań); liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; metoda pracy – warsztatowa, wskazane prowadzenie przez dwóch trenerów. Uczestnicy to osoby mające własne dzieci lub pracujące z dziećmi lub młodzieżą.
Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach może to być obecność na 80% zajęć, pod warunkiem, że nieobecności nie będą na dwóch spotkaniach pod rząd.

Zakres szkolenia:

Główne bloki tematyczne realizowane w trakcie zajęć:

  • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
  • Zasady, normy, wartości, granice jako niezbędny warunek wychowania.
  • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
  • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
  • Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
  • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
  • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
  • Destrukcyjna funkcja etykietowania, przypisywania ról i sposoby uwalniania od nich.
  • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

System rekomendacji:
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w bazie programów dobrej jakości.
Wyniki ewaluacji programu zostały opisane na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Napisz do nas

dowiedz się więcej

Kontunuując korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików Cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij